Home >>List of Erstwhile CAOs & Joint Secretary


List of Erstwhile CAOs & Joint Secretary


SL NO NAME OF THE CAO FROM TO
1 BRIG W.H. BLOOD 08-01-1942 25-01-1944
2 R.M. SANER, MBE, ICS 28-01-1944 31-03-1945
3 BRIG C.G.STOW 01-04-1945 30-09-1945
4 BRIG J.M. HUNT 01-10-1945 25-12-1946
5 COL HR OFFICER 26-12-1946 14-08-1947
6 COL B PRITAM SINGH 16-08-1947 31-07-1948
7 SHRI LD VASISHT, PCS 21-10-1948 01-01-1952
8 SHRI SARUP KRISHAN, ICS 19-01-1952 02-02-1953
9 SHRI VS MATHEWS, IAS 03-03-1953 16-09-1954
10 SHRI NS SIVA 17-09-1954 02-12-1954
11 SHRI SHIV CHARAN SINGH 03-12-1954 12-06-1955
12 SHRI DP McKENNA 13-06-1955 01-05-1956
SHRI DP McKENNA 20-10-1956 31-12-1957
13 SHRI PRAKASH NARAIN 02-07-1956 19-10-1956
14 SHRI BJ SEN GUPTA 12-02-1958 23-07-1960
15 SHRI G.A. RAMRAKHIANI 04-08-1960 13-09-1960
SHRI G.A. RAMRAKHIANI 14-10-1960 15-12-1960
16 SHRI H.SAMBAMURTHI, IAS 16-12-1960 01-05-1961
17 SHRI G.A. RAMRAKHIANI 02-05-1961 08-06-1961
18 SHRI MP BELLIAPPA 15-06-1961 29-09-1961
19 SHRI B.N. JAYASIMAH, IAS 05-10-1961 07-06-1962
20 SHRI CK NAIR 08-06-1962 31-08-1963
SHRI CK NAIR 07-10-1963 17-07-1964
SHRI CK NAIR 14-09-1964 05-09-1965
21 SHRI KC BOSE 06-09-1965 22-10-1965
22 SHRI CK NAIR 26-10-1965 18-07-1966
23 SHRI V SUBRAMANYAM 19-07-1966 13-11-1966
24 SHRI B.J. SEN GUPTA 14-11-1966 30-04-1967
SHRI B.J. SEN GUPTA 07-07-1967 15-12-1968
25 SHRI KC BOSE 01-05-1967 06-07-1967
SHRI KC BOSE 16-12-1968 02-03-1969
26 SHRI BJ SEN GUPTA 03-03-1969 24-04-1970
27 SHRI AK MENON 25-04-1970 16-05-1971
SHRI AK MENON 19-07-1971 23-04-1972
28 SHRI L.K. MALHOTRA 17-05-1971 17-07-1971
29 SHRI N.S.S. RAJAN 24-04-1972 01-08-1973
30 SHRI L GOMEZ 03-09-1973 01-09-1975
31 SHRI A.K. PANDEY 02-09-1975 28-02-1978
32 SHRI K.P. BISWAS 28-02-1978 13-11-1979
33 SHRI R GOPALAN 13-11-1979 13-04-1980
34 SHRI OP BEHARI 04-04-1980 06-01-1983
35 SHRI AS BEDI 05-01-1983 31-10-1983
36 SHRI SAHAB SINGH 01-11-1983 21-11-1984
37 SHRI AJAY VIKRAM SINGH 21-11-1984 01-04-1985
38 SHRI SK BHARDWAJ 01-04-1985 10-08-1987
  CAO & JOINT SECRETARY
(POST UPGRADED)
   
39 SHRI LM MEHTA 10-08-1987 03-10-1988
40 SHRI SK BHARDWAJ 04-10-1988 03-01-1989
41 SHRI SURESH CHANDRA 03-01-1989 15-05-1992
JS & CAO
MINISTRY OF DEFENCE
42 SHRI VINOD JHA 16-05-1992 14-06-1992
43 SMT MALA SRIVASTAVA 15-06-1992 16-06-1997
44 SHRI AP SHARMA 18-06-1997 11-11-1999
45 SHRI FALGUNI RAJKUMAR 12-11-1999 01-07-2002
46 SHRI PK RASTOGI 07-11-2002 31-05-2006
47 SHRI JATINDER BIR SINGH 31-05-2006 31-03-2009
48 SHRI UPAMANYU CHATTERJI 31-03-2009 21-08-2012
49 SHRI SAMEER KUMAR KHAIRE 21-08-2012 03-05-2013
50 SHRI VIKRAM DEV DUTT 03-05-2013 09-12-2014
51 SHRI R. N. DUBEY 09-12-2014 19-11-2015
52 SHRI ASHOK DONGRE 20-11-2015 25-07-2016
53 SHRI V. ANANDARAJAN 26-07-2017 11-11-2019
54 SHRI PUNEET AGARWAL 11-11-2019 17-02-2020
55 SHRI VISHAL GAGAN 17-02-2020 In Office